Printable version | |

หลักการสร้างทีมขายคุณภาพ

     การที่จะเป็นนักขายที่มีคุณภาพนั้นบางครั้งก็ต้องมาจากทีมขายที่เข้มแข็ง มั่นคง และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความมั่นใจ นักขายต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถขายผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างไม่รู้สิ่งลังเล ทีมขายที่ดีต้องช่วยเสริมคุณลักษณะเหล่านี้ให้กับนักขายภายในทีมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานของทีมขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จ และมีคุณภาพ อาจจะต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

     เสริมทัศนคติที่ดีต่องานขาย

          นักขายที่ดีต้องเรียนรู้และเข้าใจในหลักการขายว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใด เข้าใจธรรมชาติของการขายว่าเป็นเช่นไร เมื่อเข้าใจในคุณลักษณะของงานขายแล้ว ทีมขายต้องไม่ลืมที่จะต้องเสริมทัศนคติที่ดีต่องานขายให้กับนักขายด้วย ทัศนคติที่ดีต่องานขายต้องทำให้นักขายเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่า ให้เกียรติและให้ความสำคัญของงานที่ทำ ไม่เพียงแต่เข้าใจหัวใจของการทำงานขาย แต่ยังต้องเกิดความภูมิใจต่องานที่ทำอยู่ เพื่อให้ทีมขายเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน อย่างสอดคล้องและราบรื่น


     ค้นหาความสามารถส่วนบุคคล

          การค้นหาจุดแข็งหรือจุดอ่อนของตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่คนทำงานจำเป็นต้องรู้ ในฐานะของการเป็นนักขายเองก็เช่นเดียวกัน นักขายจำเป็นต้องรู้ว่าตนเองมีความสามารถเด่น หรือด้อยอย่างไรที่จะสามารถดึงออกมาใช้หรือแก้ไขเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่องานได้บ้าง การดึงศักยภาพออกมาใช้งานอย่างเต็มที่นั้นจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้การทำงานขายดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     ทำงานเป็นทีม

          ทีมขายต้องไม่ลืมที่จะเสริมสร้างลักษณะของการทำงานเป็นทีมซึ่งถือเป็นหัวใจของการทำงาน การทำงานเป็นทีมเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยทำให้การทำงานผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น เพราะการทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวนั้นจะทำให้งานสำเร็จไปอย่างรวดเร็ว และเกิดความภาคภูมิใจเมื่องานสำเร็จไปได้ด้วยดี การเสริมความคิดของการทำงานเป็นทีม อาจจะเริ่มต้นจากการให้นักขายรู้สึกร่วมถึงการทำงานเป็นทีม คิดเป็นทีม และทำงานเพื่อทีม โดยให้ความช่วยเหลือทีมด้วยความเต็มใจ การเสริมปัจจัยดังกล่าวจะเป็นการช่วยทำให้เกิดการระดมความคิด และนำไปสู่การทำงานขายที่มีคุณภาพในที่สุด

     เสริมแรงกระตุ้นในการทำงาน

          ในการทำงานบางครั้งก็อาจจะต้องมีการเสริมแรงกระตุ้นในการทำงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังต้องสร้างความท้าทายที่จะทำให้เกิดการทำงาน โดยให้มีรางวัลในรูปแบบต่าง ๆ และการที่ให้มีการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ อยู่เสมอนั้น จะช่วยเสริมความพร้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นของทีมขายนั่นเอง


 «back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -