Printable version | |

วางแผนงานขาย โดยการกระตุ้นตัวเองแบบ Proactive (ตอนจบ)

     การมองโลกในทางบวก – เป็นการคิดดี หรือคิดในทางสร้างสรรค์ คุณไม่ควรคิดมากกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้คุณไม่สบายใจ โดยคุณควรมองว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่ทางผ่านหรือสิ่งที่ทุกคนย่อมต้องเจอะเจอได้เช่นกัน เช่น หากหัวหน้างานต่อว่าคุณว่าคุณทำงานไม่เอาไหน และต่อว่าคุณต่อหน้าเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ หลายคน คุณไม่จำเป็นต้องคิดมากและนำเรื่องเหล่านั้นมาใส่ใจ เพราะความคิดในทางลบหรือในทางไม่สร้างสรรค์จะเป็นตัวทำลายความคิดในการทำงานเชิงรุกของคุณ

     คิดที่จะเป็น “ ผู้ให้ ” มากกว่า “ ผู้รับ ” – พื้นฐานของการทำงานแบบ Proactive นั้นต้องเป็นคนที่สามารถคิดหาหนทางหรือวิธีการที่จะเป็น “ ผู้ให้ ” โดยเฉพาะการมีจิตสำนึกของการให้ต่อองค์การหรือต่อหน่วยงานที่คุณทำงานร่วมด้วย พยายามคิดว่าทำอย่างไรที่ตนสามารถทำให้องค์การได้รับประโยชน์มากที่สุด ต้องเป็นคนที่มีความคิดที่จะทำงานให้องค์การมากกว่าเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ โดยไม่มองว่าองค์การให้เงินเดือนและค่าตอบแทนเท่านี้ ก็ทำงานแค่นี่ก็เพียงพอแล้ว

     ทุกอย่างย่อมต้องเป็นไปได้ – คุณต้องมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง กล้าและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผลักดันให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ฝันไว้ ผู้ที่ทำงานแบบ Proactive จะมองว่าไม่มีทางที่เป็นไปไม่ได้ หากมีความตั้งใจและมีความเพียรพยายามเต็มที่ นอกจากนี้กลุ่มคนเหล่านี้จะมีความคิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน โดยมองว่าปัญหาทุกอย่างย่อมต้องมีหนทางหรือทางออกในตัวเอง ซึ่งพวกเค้าจะไม่กระวนกระวายใจหรือกลุ้มอกกลุ้มใจกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลย

     “ วันพรุ่งนี้ ” ย่อมดีกว่า “ วันนี้ ” – การทำงานในเชิงรุกนั้นจะต้องไม่ใส่ใจถึงอดีต พวกเค้าจะมองถึงอนาคตมากกว่า โดยจะตระหนักไว้เสมอว่าอนาคตย่อมต้องดีขึ้น เป้าหมายในอนาคตย่อมเกิดขึ้นจากกานำความรู้และประสบการณ์ รวมถึงบทเรียนจากความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากอดีตและปัจจุบันเป็นครูสอนหรือครูฝึกที่ดีที่สุด พวกที่ทำงานแบบ Proactive มักจะมองถึงอนาคตที่จะต้องทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป โดยพยายามทำให้วันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้และวันที่ผ่าน ๆ มา

     ทัศนคติหรือการรับรู้ของคุณเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้คุณมีนิสัยในการทำงานเชิงรุก หรือ Proactive เนื่องจากความคิดเชิงรุกจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการกระทำในเชิงรุกเช่นเดียวกัน และพบว่าบุคคลที่ประสพความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับต่อสังคมนั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีทัศนคติและการปฏิบัติตนในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ.... แล้วคุณเองล่ะ อยากจะเป็นเหมือนเช่นบุคคลที่ประสพความสำเร็จนั้นบ้างหรือไม่


 «back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -