Printable version | |

Service Mind ของนักขายตรง สำคัญอย่างไร

     จิตวิญญาณบริการของนักขายตรง จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในอาชีพขายตรง โดยการใช้หลักการให้บริการที่ดี มีจิตวิญญาณในการบริการหรือบริการด้วยจิตใจ ที่เรียกว่า “SERVICE MIND” ซึ่งประกอบด้วย

     1.S: Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส การยิ้มเป็นบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความมีมิตรภาพที่ดี บ่งบอกถึงอารมณ์ ความรู้สึก เป็นสิ่งที่เชื้อเชิญให้ผู้พบเห็นรับรู้ถึงไมตรีจิตที่สดใส จริงใจ รอยยิ้มเป็นสิ่งที่ลงทุนน้อยแต่ให้คุณค่ามหาศาล ซึ่งมีอยู่ในตัวเราทุกคนที่พร้อมจะแสดงออกให้คนอื่นรับรู้ จนเกิดความประทับใจ และนำไปสู่ความสุขของการพบเจอ การยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งของนักขายตรงที่จะต้องปลูกฝังให้เป็นนิสัย

     2.E: Eye Contact สบตา ในการพูดคุย ทักทาย พบปะกับบุคคลอื่น เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจกับบุคคลนั้นเราจะต้องสบตามองเขาด้วยความเป็นมิตรและแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพูดคุย ให้เขารับรู้ว่าเรากำลังคุยกับเขาอยู่ แต่ไม่ใช่เป็นการมองเพื่อการจับผิดหรือดูถูกดูหมิ่น ซึ่งการสบตาและทักทายด้วยรอยยิ้มอย่างมีจิตวิญญาณของการบริการจะสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเจอ และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของนักขายตรงมืออาชีพ

     3.R: Remember จำ ความจำ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของอาชีพขายตรง ซึ่งถ้ามีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มากก็ต้องให้เครื่องมือหรือเทคนิคในการ ช่วยจำ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และความสามารถในการจำของแต่ละคน โดยสิ่งที่นักขายตรงต้องจำจะสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
          - ความจำภายในเป็นความจำเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัท แผนการตลาด โอกาสการสร้างรายได้ สินค้าและบริการ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทนักขายตรงต้องจำให้แม่นยำและถูกต้อง
          - ความจำภายนอกเป็นความจำเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าหรือทีมงาน เช่น จำชื่อลูกค้าได้ จำได้ว่าลูกค้าทำอาชีพหลักอะไร ชอบซื้อสินค้าอะไรบ่อย มีงานอดิเรกอะไร ชอบเครื่องดื่มอะไร ฯลฯ
          - ความจำเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปและเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น การรอบรู้ข่าวสารใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องการนัดหมาย การสั่งซื้อสินค้าและการส่งมอบ ฯลฯ

     4.V: Viewing บรรยากาศ/การเอาใจใส่รอบข้าง อาชีพขายตรงเป็นอาชีพที่ต้องเสนอขายสินค้าหรือบริการเป็นรายบุคคล และสามารถนำเสนอขายได้ในทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นนักขายตรงจะต้องดูความเหมาะสมของสถานที่ เวลา และบรรยากาศในการนำเสนอ ให้สอด คล้องกับความต้องการของลูกค้าหรือทีมงานเพื่อสร้างให้เกิดความประทับใจ ตลอดจนเกิดผลประโยชน์สูงสุดในการนำเสนอขายและให้บริการจนได้รับความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย สามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพขายตรงได้

     5.I : Impressive สร้างความประทับใจ นักขายตรงจะต้องสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าหรือทีมงานในทุกโอกาส หรือทุกสถานการณ์ ไม่ใช่มุ่งที่จะเสนอขายสินค้าหรือหาทีมงานอย่างเดียว การสร้างความประทับใจสามารถกระทำได้ตั้งแต่การพบปะกันครั้งแรกหรือก่อนการเป็นลูกค้า หรือทีมงาน ซึ่งสามารถทำได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ แม้แต่การพูดจาที่สุภาพ เหมาะสม หรือการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ลูกค้าหรือทีมงานต้องการก็สามารถสร้าง ความประทับใจได้


 «back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -