Printable version | |

จิตวิทยาการพูดเพื่อการขายทางโทรศัพท์

      ตำแหน่ง Telesales หรืองานขายทางโทรศัพท์ เป็นอีกหนึ่งงานที่ท้าทายนักขายว่าจะทำอย่างไรจึงจะโน้มน้าวใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการได้ทั้ง ๆ ที่ไม่เห็นหน้าค่าตากัน จะพูดอย่างไรให้น่าสนใจ รวมทั้งอะไรที่ไม่ควรพูดไม่ควรทำในการสนทนาดังนี้
          
          1.เสียงที่พูดอย่างเชื่อมั่นที่เป็นเสียงปกติของเราเอง หมายถึง การพูดให้เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องพูดดัดเสียง

          2.การพูดคุยเสนอทางโทรศัพท์ที่ดีควรมีเสียงสูงต่ำด้วย อย่างพูดเสียงราบเรียบ เหมือนคนสิ้นแรง    

          3.การพูดที่ดีควรมีสัมมาคารวะ คือ คำพูดที่มีหางเสียง เช่น คะ ค่ะ ครับ นะคะ เป็นต้น

          4.คำพูดที่จะช่วยลดข้อกังขา คือคำว่า ขอโทษค่ะ / ครับ ขอบคุณค่ะ / ครับ
     
          5.อย่าพูดแบบที่มีขยะในคำพูดบ่อย ๆ เช่น แบบว่า มันเป็นอะไรที่ เนี้ยะ หรือคำว่า เอ้อ อ้า

          6.การพูดเพื่อเสนอแนะและชักชวน ผู้พูดหรือผู้ขายอย่าเอาแต่ผูกขาดในการพูดแต่ฝ่ายเดียว ควรรู้จักซักถาม สอบถามอย่างมีจิตวิทยาในการพูด และรู้จักฟังเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

          7.อย่าขบเคี้ยว อมยาอม ดินสอ หรือปากกาไว้ที่ปาก ขณะสนทนา

          8.ชมลูกค้าอยู่เสมอ เพราะการชมนอกจากทำให้ผู้ฟังชื่นชอบแล้ว ยังมีโอกาสที่ผู้ฟังจะเชื่อ และตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของเราได้

          9.อย่าชวนลูกค้าคุยนานเกินควร ยกเว้นเขาเป็นฝ่ายชวนคุย แต่ไม่ควรนานเกินกว่า 30 นาที

          10.อย่าโต้เถียงลูกค้า และอย่าบ่นต่อหน้าลูกค้าไม่ว่าเรื่องใด ๆ ก็ตาม

          11.อย่าตอบห้วน ๆ ว่าไม่ทราบ หรือไม่รู้

         12.จงรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ     การพูดเก่งเป็นบุตรของความรู้ แต่ไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่เรารู้ คือ เราต้องรู้ว่าอะไรควรพูด และอะไรไม่ควรพูดกับลูกค้า ก่อนพูดนั้นเราเป็นนายของคำพูด แต่เมื่อพูดไปแล้วคำพูดจะเป็นนายของเราทันที
 «back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -