Printable version | |

Code PIS02
Development Area Skills
Course Name เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา
(Counseling Sales Skills)
Who Should Attend? ผู้บริหารงานขาย
ผู้จัดการขาย
หัวหน้าทีมขาย
พนักงานขาย
Introduction เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันรุนแรงขึ้น เพราะการนำเสนอสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งได้ การที่บริษัทจะเข้าใจปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และให้คำปรึกษา ออกแบบ Solution ที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ดีนั้น ต้องอาศัยเทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษาเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางและกระบวนการขายในเชิงที่ปรึกษาตั้งแต่การเตรียมตัว การวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละประเภท เทคนิคการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การให้คำปรึกษาลูกค้า การนำเสนอ Solution ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนกลยุทธ์การแก้ปัญหา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และนำความสำเร็จสู่องค์กรในที่สุด
Key Takeaway
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานขายในยุคนี้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความแตกต่างระหว่างลูกค้าแต่ละประเภท
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า
Content Overview
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จของงานขายในยุคปัจจุบัน
 • การวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย
 • ปิรามิดของลูกค้า (Customer Pyramid)
 • คุณสมบัติของนักขายเชิงที่ปรึกษามืออาชีพ
 • การเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามงานขายเชิงที่ปรึกษา (Pre-Steps for Counseling Sales)
 • เทคนิคการขายแบบผู้ให้คำปรึกษา (Counseling Sales Skills)
 • ทักษะการนำเสนอ Solution ให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • กลยุทธ์การนำเสนอแบบ 3 C (3 C for Smarter Product Presentation)
Methodology Workshop
Case Study
Role Play
Participation
Duration 1 วัน


«back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -