Printable version | |

Code PIA02
Development Area Attribute
Course Name ยอดนักขายประสิทธิภาพสูง
(Highly Effective Sales People)
Who Should Attend? ผู้บริหารงานขาย
ผู้จัดการขาย
หัวหน้าทีมขาย
พนักงานขาย
Introduction จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน นักขายที่ต้องการประสบความสำเร็จจะต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งเพราะนักขายที่พัฒนาตนเอง ย่อมจะประสบความสำเร็จ ในอาชีพ ได้รับคำยกย่อง สรรเสริญมากกว่า ผู้ที่ไม่ได้พัฒนาตนเองเลย ดังนั้นในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมที่ต้องการที่จะประสบผลสำเร็จในอาชีพจะได้เรียนรู้เทคนิคที่จะพัฒนาตนเอง การค้นหาจุดแข็งของตนเอง การกำหนดเป้าหมายในชีวิต การพัฒนาความคิดเชิงบวก การวางแผนในการก้าวสู่เป้าหมาย การขจัดปัจจัยต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน การเรียนรู้อุปนิสัยที่ไม่ดีของตนเองและวิธีการจัดการอุปนิสัยเหล่านี้ออกไป ตลอดหลักสูตรนี้ วิทยากรจะนำกรณีศึกษาที่น่าสนใจ กิจกรรมการเรียนรู้มากมาย…พลาดไม่ได้….เพราะหากคุณรอ…..ความสำเร็จก็รอคุณเช่นกัน
Key Takeaway
 • สามารถพัฒนาทัศนคติเชิงบวกของตนเองได้
 • พัฒนาอุปนิสัยแห่งความสำเร็จในงานขาย
 • เรียนรู้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ
 • ตระหนักถึงการมีเป้าหมายที่เป็นพลังในการก้าวสู่ความสำเร็จพัฒนา
 • พัฒนาทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาแนวคิดแบบ Win-Win
 • เข้าใจวิธีการขจัดสิ่งรบกวนที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
 • สามารถทำงานกับผู้อื่นเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ
 • เพิ่มขีดความสามารถของตนเองในการเป็นนักขายมืออาชีพ
Content Overview
 • สาเหตุแห่งความล้มเหลวของนักขาย
 • คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ
 • ผลลัพธ์ของการพัฒนาอุปนิสัยที่มีต่อความสำเร็จในงานขาย
 • อุปนิสัยแห่งความสำเร็จของนักขายมืออาชีพ
 • ทัศนคติแห่งชัยชนะสำหรับนักขาย
 • การพัฒนาความคิดเชิงบวกในงานขาย
 • การเติมพลังให้ตนเอง
 • พลังของการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนสู่เป้าหมาย
 • การจัดลำดับความสำคัญ
 • การจัดการสิ่งรบกวนและอุปสรรคในการก้าวสู่เป้าหมาย
 • การพัฒนาแนวคิดแบบ Win-Win
 • การเปิดกว้างรับฟังอย่างจดจ่อ
 • พลังของการทำงานเป็นทีม
 • การพัฒนาตนเอง
Methodology Workshop
Case Study
Role Play
Participation
Duration 1 วัน


«back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -